جولای 23, 2019

قسمت پنجم / اصول تصویربرداری اپتیکی

قسمت پنجم مروری جامع نسبت به اصول تصویربرداری اپتیکی و کاربرد آنها در دستگاه های تصویربرداری مختلف مورد استفاده در معاینات بالینی و پیش بالینی
جولای 23, 2019

قسمت چهارم / آسیب های حرارتی و فوتوداینامیک تراپی

قسمت چهارم توضیحاتی راجع به دسته بندی واکنش های بین لیزر با بافت زنده، آسیب های حرارتی و فوتوداینامیک تراپی
جولای 23, 2019

قسمت سوم / آشنایی با بر همکنش های پایه ای پرتوهای نوری

قسمت سوم آشنایی با بر همکنش های پایه ای پرتوهای نوری با بافت و قوانین حاکم بر آنها
جولای 23, 2019

قسمت دوم / خطرات کار با لیزر

قسمت دوم آشنایی با خطرات کار با لیزر و همچنین علائم و متون هشدار دهنده بر روی دستگاه ها، دسته بندی لیزر ها و خطرات شدت های مختلف  
جولای 23, 2019

بخش اول، مقدمه / کاربرد ها و وسایل مرتبط با تصویربرداری پزشکی

بخش اول، مقدمه توضیحاتی در رابطه با کاربرد ها و وسایل مرتبط با تصویربرداری پزشکی