دکتر مرجانه حجازی

دکتر مرجانه حجازی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تجهیز آفرینان نوری پارسه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی

عضو انجمن بین المللی تحقیقات بینایی و افتالمولوژی

عضو انجمن جهانی تصویربرداری مولکولی

عضو انجمن فیزیک پزشکی ایران

معاونت بالینی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران