دکتر سعید سرکار

دکتر سعید سرکار

 

– رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تجهیزآفرینان نوری پارسه

– دبیر ستاد ویژه فناوری نانو

– رئیس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

– عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

– عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران