از دستگاه تصویربرداری فلوویژن آموزشی برای تصویربرداری فلورسنت تک طول موجی استفاده می شود.
همچنین قابلیت تعویض فیلتر بکار رفته در دستگاه باعث می شود بتوان شدت سیگنال را در طیف های تحریکی مختلف را اندازه گیری کرد.
این دستگاه مدل ساده شده‌ی دستگاه فلوویژن است که برای استفاده در آموزشگاه ها و مدارس تهیه شده است.
قیمت کمتر و سادگی استفاده این مدل را به دستگاه مناسبی برای اهداف آموزشی مدارس و دانشگاه ها تبدیل کرده است.