بخش اول، مقدمه / کاربرد ها و وسایل مرتبط با تصویربرداری پزشکی
جولای 23, 2019
قسمت سوم / آشنایی با بر همکنش های پایه ای پرتوهای نوری
جولای 23, 2019

قسمت دوم

آشنایی با خطرات کار با لیزر و همچنین علائم و متون هشدار دهنده بر روی دستگاه ها، دسته بندی لیزر ها و خطرات شدت های مختلف