قسمت چهارم / آسیب های حرارتی و فوتوداینامیک تراپی
جولای 23, 2019

قسمت پنجم
مروری جامع نسبت به اصول تصویربرداری اپتیکی و کاربرد آنها در دستگاه های تصویربرداری مختلف مورد استفاده در معاینات بالینی و پیش بالینی