آرش الیاسیمهندس آرش الیاسی

همکار بخش تحقیق و توسعه شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه

کارشناسی ارشد الکترونیک

فارسی